2.3) Byggeprogrammets indhold

 
20-02-2011
Byggevejledning

Inden projekteringen igangsættes, så skal bygherren godkende byggeprogrammet, der typisk omfatter:

* Byggesagens organisation
* Forudsætninger for byggeriet
* Krav og ønsker til funktion og arkitektur, drift og vedligehold
* Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
* Økonomiske forudsætninger
* Tid

Byggeprogrammets omfang og detaljeringsgrad kan variere, men programmet bør typisk omfatte følgende emner:

1)Indledning

* Baggrund og mål for byggeriet

* Funktioner og arbejdsgange i den virksomhed, der skal bruge byggeriet

2) Byggesagens organisation

* Bygherreorganisation i forbindelse med byggeprogramarbejdet, herunder eventuelle brugerudvalg og anden brugerindflydelse

* Bygherreorganisation under det videre byggesagsforløb, herunder organisationsplan

3) Forudsætninger

* Byggeopgavens lovgrundlag

* Lokaliseringshensyn

* Eventuel byggegrund, herunder planlægnings- og miljømæssige forhold, herunder forurenet jord, grundens størrelse og udnyttelsesmuligheder, naboforhold, forholdet til eksisterende bebyggelse, servitutbestemmelser, trafikale forhold, jordbunds-, lednings- og vejforhold, nivellementsplaner, matrikelkort og koteplaner, tilslutningsmuligheder til forsynings- og afløbsledninger

* Resultatet af forhandlinger med offentlige myndigheder og andre, som det påtænkte byggeri vedrører

4) Krav og ønsker til byggeriet

* Arealbehov for funktioner i byggeriet og eventuelt rumprogram

* Funktionsbeskrivelser for byggeriet, herunder rumforbindelser, bygningsudformning og bygningshøjder, muligheder for udvidelser og ændringer

* Eventuelle angivelser af specielle rums udformning og indretning

* Tilgængelighed, herunder adgangsforhold for personer med handicap

* Funktionsbeskrivelser og kvalitetskrav for materialer, bygningsdele, installationer, udstyr og inventar

* Miljø- og arbejdsmiljømæssige krav, herunder indeklima og forureningsforhold

* Energiforsyning og energiforbrug

* Bygningsdeles og installationers levetid, ressourceforbrug og driftsikkerhed

* Oversigter over påtænkt telekommunikationsudstyr, netværk, edb-udstyr og andet udstyr

5) Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

* krav til styring af kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

6) Byggearbejdets organisation

* Entreprise- og udbuds- og samarbejdsform skal overvejes i initiativ- og programfasen

7) Økonomi

* Økonomiske rammer, bevillinger, forventet byggeudgift fordelt på hovedposter, vurdering af risici for fordyrelser og usikkerhed

* Foreløbigt driftsbudget (forventede drifts- og vedligeholdsudgifter)

* Vurdering af totaløkonomi

8) Tid

* Tidsplan for byggesagens forskellige faser og for myndighedsbehandling

* Tidsmæssige forudsætninger, herunder ønsket tidspunkt for ibrugtagning og vurdering af risici for forsinkelser.

 
 
Find information om: Byg guiden guide Byggeri
(Hovedkategori: Viden om byggeri)